خانه زبان پویا

تقویم آموزشی دوره آنلاین سال (1401)


بهار 1

 • زوج فرد
  شروع ترم چهارشنبه 1401/01/17 سه شنبه 1401/01/16
  پایان ترم دو شنبه 1401/02/26 یک شنبه 1401/02/25
  جبرانی 1 جلسه -
 • ثبت نام ترم بعد: 1401/02/17

بهار 2

 • زوج فرد
  شروع ترم شنبه 1401/02/31 یک شنبه 1401/03/01
  پایان ترم چهارشنبه 1401/04/02 پنج شنبه 1401/04/03
  جبرانی 1 جلسه 1 جلسه
 • ثبت نام ترم بعد: 1401/03/29

تابستان 1

 • زوج فرد
  شروع ترم دو شنبه 1401/04/13 سه شنبه 1401/04/14
  پایان ترم شنبه 1401/05/22 یک شنبه 1401/05/23
  جبرانی 1 جلسه 1 جلسه
 • ثبت نام ترم بعد: 1401/05/10

تابستان 2

 • زوج فرد
  شروع ترم شنبه 1401/05/29 یک شنبه 1401/05/30
  پایان ترم شنبه 1401/07/02 پنج شنبه 1401/06/31
  جبرانی 2 جلسه 2 جلسه
 • ثبت نام ترم بعد: 1401/06/20

پاییز 1

 • زوج فرد
  شروع ترم شنبه 1401/07/09 پنج شنبه 1401/07/07
  پایان ترم شنبه 1401/08/14 یک شنبه 1401/08/15
  جبرانی 1 جلسه 2 جلسه
 • ثبت نام ترم بعد: 1401/08/10

پاییز 2

 • زوج فرد
  شروع ترم شنبه 1401/08/21 یکشنبه 1401/08/22
  پایان ترم شنبه 1401/09/26 یکشنبه 1401/09/27
  جبرانی 1 جلسه 1 جلسه
 • ثبت نام ترم بعد: 1401/09/20

زمستان 1

 • زوج فرد
  شروع ترم شنبه 1401/10/03 یک شنبه 1401/10/04
  پایان ترم شنبه 1401/11/08 یک شنبه 1401/11/09
  جبرانی 1 جلسه 2 جلسه
 • ثبت نام ترم بعد: 1401/11/02

زمستان 2

 • زوج فرد
  شروع ترم دو شنبه 1401/11/17 یکشنبه 1401/11/16
  پایان ترم چهارشنبه 1401/12/24 سه شنبه 1401/12/23
  جبرانی 3 جلسه -
 • ثبت نام ترم بعد: 1401/12/18

سال آموزشی پر باری را برای شما عزیزان پویایی آرزومندیم.