خانه زبان پویا

تقویم آموزشی دوره آنلاین سال (۱۳۹۹)


بهار 1

 • زوج فرد
  شروع ترم دوشنبه 99/01/18 سه شنبه 99/01/19
  پایان ترم دوشنبه 99/02/22 سه شنبه 99/02/23
  جبرانی - 1 جلسه
 • ثبت نام ترم بعد: 99/02/15

بهار 2

 • زوج فرد
  شروع ترم شنبه 99/02/27 یکشنبه 99/02/28
  پایان ترم چهارشنبه 99/04/04 پنج شنبه 99/04/05
  جبرانی 2 جلسه -
 • ثبت نام ترم بعد: 99/03/27

تابستان 1

 • زوج فرد
  شروع ترم چهارشنبه 99/04/11 پنج شنبه 99/04/12
  پایان ترم دوشنبه 99/05/13 سه شنبه 99/05/14
  جبرانی - 1 جلسه
 • ثبت نام ترم بعد: 99/05/08

تابستان 2

 • زوج فرد
  شروع ترم دوشنبه 99/05/06 سه شنبه 99/05/07
  پایان ترم چهارشنبه 99/06/19 یکشنبه 99/06/16
  جبرانی - 1 جلسه
 • ثبت نام ترم بعد: 99/06/12

پاییز 1

 • زوج فرد
  شروع ترم شنبه 99/06/29 یکشنبه 99/06/30
  پایان ترم چهارشنبه 99/08/07 پنج شنبه 09/08/08
  جبرانی - 1 جلسه
 • ثبت نام ترم بعد: 99/08/03

پاییز 2

 • زوج فرد
  شروع ترم شنبه 99/08/17 یکشنبه 99/08/18
  پایان ترم دو شنبه 99/09/24 سه شنبه 99/09/25
  جبرانی - -
 • ثبت نام ترم بعد: 99/09/17

زمستان 1

 • زوج فرد
  شروع ترم دوشنبه 99/10/01 سه شنبه 99/10/02
  پایان ترم چهارشنبه 99/11/08 پنج شنبه 99/11/09
  جبرانی - 1 جلسه
 • ثبت نام ترم بعد: 99/11/04

زمستان 2

 • زوج فرد
  شروع ترم شنبه 99/11/18 پنجشنبه 99/11/16
  پایان ترم دوشنبه 99/12/25 سه شنبه 99/12/26
  جبرانی 1 جلسه 1 جلسه
 • ثبت نام ترم بعد: 99/12/18

سال آموزشی پر باری را برای شما عزیزان پویایی آرزومندیم.